Obrazek tła
Witamy na stronie Stowarzyszenia
Miłośników Gminy Pacanów
  1. O nas
  2. Aktualności
  3. Dokumenty
  4. Projekty
  5. Ogłoszenia
  6. 1% OPP
  7. Kronika

Informacje

Adres:
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Konto bankowe:
96 8517 0007 0040 0400 2189 0001
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec Zdrój o/Pacanów

Numer KRS
w Krajowym Rejestrze Sądowym:
0000171631

Stowarzyszenie Miłośników
Gminy Pacanów
jest Organizacją Pożytku Publicznego

Napisz e-mail do nas
Strona internetowa SMGP używa plików cookies. Korzystanie z niej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Jeśli nie akcepujesz cookies z naszej strony, po prostu jej nie przeglądaj.


© Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów
Projekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016

Kronika Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów

Wykonanie internetowej Kroniki Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów jest realizacją pomysłu, powstałego na jednym z Walnych Zgromadzeń Członków.

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów zostało założone z inicjatywy Zbigniewa Judy, który w czasach powstania SMGP pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Pacanów. W 2003 roku powstał Komitet Założycielski SMGP. W jego skład weszli Zbigniew Juda, Elżbieta Karaś, Barbara Guła, Danuta Kawa, A.Tokarz. 27.03.2013 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym przyjęto: nazwę stowarzyszenia, wybrano Zarząd SMGP, powołano Komisję Rewizyjną.

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów w Krajowym Rejestrze Sądowym rozpoczęto działalność po uprzednim przyjęciu planu pracy. Opracowano i zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dokumentację Stowarzyszenia. W skład dokumentacji weszły: wzór deklaracji członkowskiej, wzór legitymacji, wzór znaczka organizacyjnego, instrukcja biurowa i instrukcja obiegu dokumentów, plan kont, zasady ewidencji i prowadzenia księgowości. Wkrótce Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów podjęło starania, mające na celu pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, umożliwiającego pozyskiwanie 1% odpisu z podatku. Starania te zostały zakończone sukcesem.

Pierwszą inicjatywą SMGP była próba stworzenia międzyszkolego zespołu instrumentalnego przy współdziałaniu dyrektorów poszczególnych szkół. Trudności w pozyskaniu środków sprawiły, że zadanie nie zakończyło się powodzeniem. Ale już realizacja projektu "Rzeczpospolita Internetowa", przy współdziałaniu Europejskiego Centrum Bajki, Telekomunikacji Polskiej i przedstawicieli biznesu zakończyła się przekazaniem sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych. Sukcesem zakończyła się także realizacja projektów wyposażenia w stroje dziecięcych zespołów tanecznych w szkołach.

Na mocy porozumienia Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej SMGP zajęło się dystrybucją pomocy żywnościowej pochodzącej z banków żywności. Realizację tego działania wzięła na swoje barki Jolanta Wiktorowicz. Zadanie to realizowane jest systematycznie od wielu lat i dzięki niemu wielu mieszkańców gminy Pacanów otrzymuje wsparcie żywnościowe.

Realizując zadania związane propagowaniem kultury Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów systematycznie udziela wsparcie podczas organizacji Festiwalu Kultury Dziecięcej.

Ponieważ pomysł powstania Kroniki Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów powstał po ponad dziesięcioletnim okresie działalności, powyższe fakty zostały odtworzone na podstawie relacji prezesa Zbigniewa Judy i są siłą rzeczy skromne i nie opatrzone zdjęciami. Dalsza część kroniki będzie ciekawsza dla czytelników, ponieważ informacje były na bieżąco rejestrowane na stronie internetowej.


Rozdysponowywanie żywności wśród mieszkańców gminy Pacanów - działanie ciągłe

Największym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Gminy Pacanów, trwającym nieprzerwanie od chwili założenia, jest pozyskiwanie i rozdysponowanie żywności wśród wymagających wsparcia mieszkańców Gminy Pacanów. Akcja ta prowadzona jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a zajmuje się nią, poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu, skarbnik Zarządu SMGP Jolanta Wiktorowicz.


Plener malarski dla młodzieży - maj 2007

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, w swoich celach działania przewiduje, m.in., popularyzację Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie w kraju i za granicą. Realizując ten cel Stowarzyszenie w maju 2007 roku zorganizowało plener malarski, którego przewodnim tematem jest kościół pod wezwaniem św. Marcina w Pacanowie, który w najbliższym czasie ma być podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Autorami prac są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie. Opiekę artystyczną sprawowała p.Renata Moussa - nauczyciel plastyki w obu tych szkołach. Opis działania znajduje się na stronie Projekty.

plener


Zjazd Absolwentów Liceum Administracyjno - Handlowego - wiosna 2009

W 2009 roku, dzięki staraniom prezesa SMGP Zbigniewa Judy, w Pacanowie odbył się Zjazd Absolwentów Liceum Administracyjno – Handlowego – pierwszej w historii Pacanowa szkoły średniej. Impreza została przygotowana dzięki pomocy ze strony dyrekcji Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Obchodom tym towarzyszyła msza św. w Bazylice Mniejszej w Pacanowie, występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie, wycieczka absolwentów po terenie gminy oraz uroczysty obiad. Z tej okazji SMGP swoim staraniem, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, wydało książkę o Liceum Administracyjno – Handlowym. Więcej informacji na stronie Projekty.

krzyze


Remont krzyży przydrożnych - jesień 2009

Grant otrzymany przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów w kwocie 8500,00 zł w ramach umowy nr 15/VII/07 z dnia 15.10.2007 z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Polska Wieś 2000" im.Macieja Rataja na dofinansowanie projektu "Usłysz i zrozum echo przeszłości" został wykorzystany na opłacenie następujących działań: remont krzyży przydrożnych przy drodze Pacanów - Stopnica (wartość całkowita zadania 9.800 zł). Remont został wykonany przez Czesława Batora przy wydatnej pomocy ks.Lucjana Sito. Wiecej informacji na stronie Projekty.

krzyze


Pacanowski Laur dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów - 10.11.2009

10 listopada 2009 roku Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów zostało uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem - Pacanowskim Laurem. Kapituła tej honorowej i cennej dla każdej organizacji działającej w gminie Pacanów statuetki uznała, że działania podjęte przez Stowarzyszenie zasługują na wyróżnienie, zwłaszcza w zakresie współpracy z GOPS przy pozyskiwaniu i rozdysponowywaniu żywności pomiędzy potrzebujących mieszkańców gminy. Na uzyskanie tego trofeum wpłynęła także realizacja działań w zakresie kultury i opieki nad zabytkami gminy.

krzyze


Grant na stroje dla Zespołu Folklorystycznego "Mali Pacanowianie" - grudzień 2009

SMGP pod koniec 2009 r. uzyskało grant w wysokości 5 tys. zł. na realizację projektu "Zespół Ludowy Mali Pacanowianie"" z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" - Projekt "Razem możemy więcej". Zakupione zostały piękne stroje krakowskie dla chłopców i dziewczynek. Naukę tańca dwa razy w tygodniu prowadził zatrudniony instruktor.

krzyze


Dąb Katyński im.asp.Błażeja Marchewki - 13 kwietnia 2010

13 kwietnia 2010 roku na skwerze im.Józefa Piłsudskiego w Pacanowie zostały posadzone Dęby Katyńskie. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów swój dąb posadziło ku pamięci rozstrzelanego w Miednoje aspiranta PP Błażeja Marchewki. Na uroczystość tę została zaproszona rodzina w osobach: Czesławy Śliskiej, Dariusza Marchewki oraz Romualda Dukata wraz z bliskimi. Więcej szczegółów na stronie Projekty.

krzyze


Pomoc dla powodzian z gminy Łubnice - rok 2010

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów w 2010 roku przyłączyło się do pomocy dla mieszkańców sąsiedniej gminy Łubnice, którzy zostali dotknięci skutkami powodzi, w czasie przerwania wałów . Z naszej strony poszkodowani mieszkańcy otrzymali wsparcie finansowe w wysokości ponad 3000 zł.


Zbiórka pieniężna na koszty leczenia ofiary wypadku - czerwiec 2013

W roku 2013 Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów zorganizowało publiczną, trwającą w czasie Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie, zbiórkę pieniężną, przeznaczoną dla uczennicy Szkoły Podstawowej, która w czasie wycieczki szkolnej, na skutek upadku drzewa doznała skomplikowanego złamania nogi. Środki pozyskane w ten sposób, w wysokości ponad 7 tys. zł zostały w całości przeznaczone na koszt leczenia i rehabilitacji uczennicy.


Statuetka "Serca Dobroci" dla Jolanty Wiktorowicz - 21.11.2014

Za wyjątkowe zaangażowanie w rozprowadzanie żywności wśród mieszkańców Gminy Pacanów Jolanta Wiktorowicz została uhonorowana w 2014 roku statuetką "Serca Dobroci", przyznawaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów - 8.03.2015

Rok 2014 to czas obchodów 10 – lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. Z tej okazji, dzięki uprzejmości dyrekcji Europejskiego Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie pani Karoliny Kępczyk, w salach ECB odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenia Członków SMGP, połączone z obchodami Dnia Kobiet. Na spotkanie to zostali zaproszeni członkowie, członkowie honorowi, władze Gminy Pacanów, prezesi innych stowarzyszeń lokalnych, znamienici goście. Z ich rąk Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów otrzymało wiele gratulacji, dyplomów, pamiątek.

Dziesięciolecie


Nowy prezes Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów - 6.03.2015

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów rezygnację ze swojego stanowiska z powodu złego stanu zdrowia złożył wieloletni prezes Zbigniew Juda. Członkowie podziękowali mu za owocną działalność bukietem kwiatów oraz pamiątkową metalową tablicą. Nowym prezesem SMGP został wybrany Włodzimierz Pytko.

Nowy prezes


Spotkanie opłatkowe 2015

Myśl organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy Pacanów, szczególnie tych samotnych, kiełkowała w naszym Stowarzyszeniu już od dawna. Udało nam się pozyskać wsparcie ze strony wielu organizacji i stowarzyszeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Pacanowie użyczyła nam lokalu, państwo Grucowie z Fundacji "Wspólnota Wielopokoleniowa" wsparli nas oprawą artystyczną oraz światecznymi potrawami, Stowarzyszenie "Żabieckie Powiślanki" podarowało wigilijne kulinaria, pozyskaliśmy także sponsorów, w tym także władze gminy Pacanów w osobach wójta Wiesława Skopa, prywatnych przedsiębiorców p. Anny i Zdzisława Wróblów, p.Henryka Wawrzyńca, Czesława Sztuka oraz innych ludzi dobrej woli. Bardzo aktywnie włączyli się w organizację także członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów: p.Jolanta Wiktorowicz, p.Joanna Kopczyk - Dziekan, p.Anna Wróbel, p.Elżbieta Karaś, p.Hanna Poniewierska. p.Sylweriusz Tomalski, p.Michał Kumoń, prezes Włodzimierz Pytko, p.Katarzyna Cudna, p.Sławomir Cudny. I tak wspólnymi siłami 12 grudnia 2015 r. powitaliśmy naszych gości. Impreza zgromadziła około 60 osób, zadowolonych, że mogą wspólnie spędzić czas, podzielić się opłatkiem, pokolędować. Wsparcie religijne zapewnił nam ks.Leszek Domagała, a wśród gości nie zabrakło przedstawiciela władz gminy w osobie przewodniczącego Rady Gminy Pacanów p. Jana Nowickiego. Więcej szczegółów na stronie Projekty.

opłatek 2015


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - lata przed rokiem 2016

Podobnie Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów corocznie uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Członkowie naszego Stowarzyszenia wystawiają stoisko. I tu wielkie podziękowanie należy się i przedsiębiorcom, którzy są sponsorami wielu potraw i smakołyków, jak również czynnie uczestniczą w licytacjach wzbogacając konto WOŚP i Paniom, które dzięki swojej zapobiegliwości sprawiają, że możemy się godnie zaprezentować. Nie wolno także zapominać o tych, którzy na licytację przekazują fanty, często kosztowne i oryginalne. Kwota, zebrana corocznie w tej akcji przez SMGP to istotny składnik ogółu środków pozyskanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

wosp


Dożynki gminne - lata przed rokiem 2016

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów systematycznie uczestniczy w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Pacanów. Jedną z nich są Dożynki Gminne i Powiatowe. Corocznie Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów wystawia na dożynkach stoisko, godnie prezentujące się wśród stoisk innych stowarzyszeń. W tym działaniu wielkie uznanie należy się Paniom – członkiniom SMGP, ale Panowie również nie pozostają w tyle. W dożynki intensywnie włączają się również przedsiębiorcy z terenu gminy Pacanów, którzy sponsorują produkty na stoiska.

dożynki


Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów są jego siłą napędową. To dzięki nim Stowarzyszenie działa aktywnie i jest w środowisku Gminy Pacanów widoczne. Członkowie honorowi to osoby znane, szczególnie zasłużone zarówno dla Gminy Pacanów, jak i wspierające pracę Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. W ciągu tych lat wiele osób otrzymało ten honorowy tytuł. Należą do nich:
Minister Waldemar Dąbrowski
Marszałek Adam Jarubas
Prof. dr hab. Stanisława Dalczyńska – Jonas
Dr Krystyna Pytko
Dr Stefania Bryk
Prof. dr hab. Stanisław Pytko
Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
Prezes Stefan Rachwalski
Dyr. Andrzej Smulczyński
Dr Czesław Siekierski
Dyr. Jacek Kowalczyk
Pods. st. Beata Oczkowicz

Honorowy Oczkowicz


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2016

W bieżącym roku, jak zwykle o tej porze, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów uczestniczyło w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która w Pacanowie grała w budynku Europejskiego Centrum Bajki. Nasze Stowarzyszenie wystawiło stoisko, gdzie goście uczestniczący w finale WOŚP, mogli posilić się domowymi wypiekami, sałatkami, wyrobami wędliniarskimi oraz pysznymi przetworami. W organizację stoiska aktywnie włączyli się Państwo Anna i Zdzisław Wróblowie, Pani Mirosława Siwiec, Pani Jolanta Wiktorowicz, Pani Elżbieta Karaś, Pani Joanna Kopczyk - Dziekan, Państwo Katarzyna i Sławomir Cudni, Pan Michał Kumoń. Znakomite wypieki zasponsorowała piekarnia Pana Henryka Wawrzyńca. Spośród gości na naszym stoisku pojawił się poseł ziemi świętokrzyskiej Pan Michał Cieślak.
Łącznie nasze Stowarzyszenie zebrało do puszki ponad 700 zł, którą to kwotę przekazaliśmy do sztabu Orkiestry. Wszystkim członkom Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów, którzy aktywnie włączyli się w organizację imprezy tą drogą serdecznie dziękujemy.

Opłatek 2016


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów - 4.03.2016

4 marca 2016 w sali Urzędu Gminy w Pacanowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. Zgromadzenie z powodu braku quorum w pierwszym terminie, odbyło się w terminie drugim. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków SMGP wybrany został prezes Włodzimierz Pytko, sekretarzem Zgromadzenia wybrano Joannę Kopczyk - Dziekan.
W Walnym Zgromadzeniu członków udział wzięli, z racji swego członkowstwa w SMGP. ale również jako honorowi goście: wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop, przewodniczący Rady Gminy Pacanów Jan Nowicki, radny powiatowy Krzysztof Elijasz a także kierownik GOPS Edward Wojniak, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki Karolina Kępczyk. W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów zostały odczytane wymagane prawem dokumenty - sprawozdanie z działalności Zarządu SMGP za rok 2015, bilans, rachunek wyników, zestawienie przychodów i rozchodów. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SMGP pani Mieczysława Kondek odczytała sprawozdanie, w którym oceniono prawidłowo działaność finansową Zarządu SMGP za rok 2015. Po odczytaniu ww dokumentów zebrani członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów udzielili absolutorium dla Zarządu.

Opłatek 2016


Dożynki Gminne - 2016

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów wystawiło swoje stoisko podczas tegorocznych Dożynek Gminnych - święta rolniczej pracy i plonów. Na stoisku pojawiły się produkty przygotowane przez członków Stowarzyszenia. Najwiekszą sensację wśród osób odwiedzających nasze stoisko wzbudziła znakomicie przyrządzona pieczona wieprzowa noga. Wszyscy odzwiedzający nasze stoisko bardzo chętnie właśnie tym produktem się częstowali. A gości mieliśmy znamienitych, odwiedzili nas wójt gminy Pacanów Wiesław Skop, poseł na Sejm RP Michał Cieślak, starosta buski Jerzy Kolarz, europoseł Czesław Siekierski. Oprócz tego na stoisku obecne były owoce, wypieki oraz tradycyjnie wykonane pieczywo. Stoisko zostało udekorowane płodami rolnymi i wyglądało bardzo efektownie. Obsługę stoiska podczas dożynek zapewnili: Jolanta Wiktorowicz, Anna Wróbel, Zofia Musiał, Sylweriusz Tomalski, Zdzisław Wróbel, Sławomir Cudny.

Opłatek 2016


Spotkanie opłatkowe - 10.12.2016

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów już po raz drugi było organizatorem spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy Pacanów. Impreza odbyła się 10 grudnia 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie, która zawsze serdecznie użycza nam swojego lokalu. W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach realizacji oferty zadania publicznego ze strony Urzędu Gminy w Pacanowie. Dzięki życzliwości władz gminy mogliśmy zapewnić także dowóz naszych gości. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się przedstawieniem tradycyjnych jasełek, przygotowanych przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Po zakończeniu jasełek zyczeni świąteczne złożył zebranym prezes SMGP Włodzimierz Pytko. Zanim wszyscy zasiedli do wspólnego stołu opłatek pobłogosławił proboszcz parafii Pacanów ks.Leszek Domagała, który udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Głos zabrali także honorowi goście, przede wszystkim wójt gminy Pacanów Wiesław Skop, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania opłatkowego i wsparli tę cenną inicjatywę. Życzenia świąteczne dla gości złożył przewodniczący Rady Gminy Pacanów pan Jan Nowicki, radny Rady Powiatu Buskiego pan Krzysztof Eliasz oraz wiceprezes SMGP pan Michał Kumoń. Gościliśmy także radnego powiatowego pana Roberta Gwoździa i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pana Edwarda Wojniaka. Muzycznym zakończeniem części oficjalnej był występ orkiestry dętej, złożonej z uczniów Gimnazjum nr 1 w Pacanowie pod batutą pana Mariusza Maligi.

Opłatek 2016


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 15.01.2017

Po raz kolejny Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów zagrało w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Tradycyjnie wystawiliśmy stoisko z przekąskami, w zamian za które można było wrzucić datek do puszki WOŚP. Prawdziwą furorę robiła pieczona noga wieprzowa, którą dzielnie kroił pan Sylweriusz Tomalski oraz zapiekane kanapki, wykonywane przez panie ze Stowarzyszenia – panią Elżbietę Karaś, Annę Wróbel, Joannę Kopczyk – Dziekan, Marię Wójtowicz, Mirosławę Siwiec i Jolantę Wiktorowicz.
Na naszym stoisku nie zabrakło owoców, słodyczy i napojów dla dzieci, a dla dorosłych kawy i herbaty. Panie z SMGP serwowały także domowy smalczyk, na domowym chlebie oczywiście z domowym kiszonym ogórkiem. Oczy cieszyły domowe przetwory oraz małe kanapeczki na krakersach. Nasze stoisko odwiedzili znamienici goście: marszałek województwa świętokrzyskiego pan Adam Jarubas oraz wójt gminy Pacanów Wiesław Skop.
W obsłudze stoiska wspierał panie wiceprezes SMGP pan Michał Kumoń, a zdjęcia wykonał pan Sławomir Cudny.
Efektem naszej pracy było zebranie do puszki WOŚP prawie 1200 zł. Wszystkim, którzy umożliwili osiągnięcie tego rezultatu dziękujemy.

Opłatek 2016


Walne Zgromadzenie Członków - 24.03.2017

24 marca 2017, z powodu niskiej frekwencji w II terminie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. Wśród zebranych obecni byli także wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop oraz radny powiatowy Krzysztof Eliasz. Po przedstawieniu sprawozdań z działaności Zarządu oraz podsumowaniu dokumentów finansowych przez Komisję Rewizyjną SMGP odbyła się dyskusja, w trakcie której głos zabrał zarówno wójt Wiesław Skop jak i radny Krzysztof Eliasz. Po zakończeniu dyskusji zebrani przyjęli uchwały, zatwierdzające zarówno dokumenty finansowe jak również udzielili absolutorium Zarządowi. Przyjęli także do wiadomości rezygnację z funkcji członka Zarządu SMGP przez Sławomira Cudnego oraz przegłosowali zamiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem Zarządu SMGP została p.Mirosława Siwiec, natomiast nowym członkiem Komisji Rewizyjnej SMGP p.Emilia Kotlarz.

Walne Zgromadzenie Członków SMGP 2017